Academic Company Events Community Support Solutions Products & Services Contact NI MyNI

Hội thảo về thu thập dữ liệu (DAQ)


03/29/2017 | 08:30 a.m. - 11:30 a.m.
NOVOTEL SAIGON CENTRE
167 Hai Ba Trung Street
District 3 , Ho Chi Minh City

Learn more about this seminar
Contact:
Email: asean-anz.events@ni.com
Fax: (848) 3911 3151
Phone: (848) 3911 3150

Register Now

• Khách mời ưu tiên: thuộc công nghiệp, hoặc từ các trường học (giảng viên, nghiên cứu  viên)
• Số lượng tối đa: 50 người
• Việc đăng ký trước sẽ giúp chúng tôi giữ chỗ cũng như chuẩn bị tài liệu cho quý vị.
• Trong trường hợp có thay đổi, chúng tôi có thể thông báo đến quý vị ngay lập tức.